Náš tím

Krivošík Ivan, Mgr.

riaditeľ ŠZŠ a CŠPP ako súčasti ŠZŠ

—————

Čiamporová Alica, Mgr.

vedúca CŠPP ako súčasti ŠZŠ

psychologička

zameranie:

 • psychodiagnostika
 • poradenstvo pre školy a školské zariadenia

—————

Kohútiková Tatiana, Mgr.

špeciálna pedagogička

zameranie:

 • telesné postihnutie
 • chorí a zdravotne oslabení
 • viacnásobné postihnutie
 • poradenstvo pre ZŠ
 • pokračujúca ambulantná starostlivosť

—————

Tuhárska Katarína, Mgr.

Sociálna a špeciálna pedagogička

zameranie:

 • raný a predškolský vek
 • poradenstvo pre MŠ
 • mentálne postihnutie
 • zrakové postihnutie
 • pokračujúca ambulantná starostlivosť

—————

Viktorínová Alena, Mgr.

špeciálna pedagogička 

zameranie:

 • vývinové poruchy učenia
 • poruchy pozornosti a aktivity
 • mentálne postihnutie
 • poradenstvo pre SŠ
 • pokračujúca ambulantná starostlivosť

—————

Ilečková Adriana, Mgr.

špeciálna pedagogička

zameranie:

 • narušená komunikačná schopnosť
 • autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy
 • mentálne postihnutie
 • pokračujúca ambulantná starostlivosť

—————

Ďarmatiová Martina, Mgr.

sociálna pedagogička

zameranie:

 • evidencia a správa klientely
 • anamnestické zisťovanie
 • sociálna diagnostika
 • sociálno-právne poradenstvo
 • pokračujúca ambulantná starostlivosť

—————

Selecká Mária

rehabilitačná pracovníčka

zameranie:

 • fyzioterapia
 • rehabilizácia

—————


Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673