Informácie o nás

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Špeciálnej základnej školy vo Zvolene (CŠPP ako súčasť ŠZŠ)

 • je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie

 • zriaďovateľom je Okresný úrad v Banskej Bystrici

 • okruh vykonávaných činností špecifikuje § 133 ods. (1)-(6) Zákona č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zení neskorších zmien a doplnkov

 • spôsob jeho organizácie, personálneho a materiálno-technického zabezpečenia upravuje Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z.z. zo 6. augusta 2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

 

Hlavné činnosti

 • komplexná špeciálnopedagogická činnosť, psychologická, diagnostická, poradenská, rehabilitačná, preventívna, metodická, výchovno-vzdelávacia a iná odborná činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu
 • spolupráca so zákonnými zástupcami klientov a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú
 • vyhľadávanie a vedenie evidencie detí a žiakov so zdravotným postihnutím
 • poradenstvo pri zabezpečovaní kompenzačných, reedukačných a špeciálnych učebných  pomôcok podľa individuálnych potrieb klientov
 • poskytovanie ambulantnej poradenskej činnosti pre klientov v rodine, v škole alebo v školskom zariadení vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom, terénnym špeciálnym pedagógom

 


Naši klienti

sú deti a žiaci so zdravotným postihnutím, t.j. s:

 • mentálnym postihnutím

 • sluchovým postihnutím

 • zrakovým postihnutím

 • telesným postihnutím

 • narušenou komunikačnou schopnosťou

 • autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

 • viacnásobným postihnutím   

 

Z hľadiska vzdelávania sú to deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673Špeciálna základná škola vo Zvolene

Image

www.szszvolen.sk