Ponuka metodických a vzdelávacích podujatí z oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným postihnutím

-    určená školám v okresoch Zvolen a Krupina

 

Keďže si myslíme, že by tieto témy mohli osloviť širšie spektrum pedagogických a odborných zamestnancov, ponúkame Vám možnosť uskutočniť prednášku či seminár priamo na Vašej škole.

Môžete si vybrať z nasledovných tém,  prípadne nás požiadať aj o inú tému, takpovediac „šitú na mieru“ podmienkam Vašej školy:

 

  1. Rizikové dieťa v predškolskom veku.
  2. Vypracovávanie IVVP v podmienkach MŠ so zameraním na jednotlivé  postihnutia.
  3. Školská spôsobilosť detí so zdravotným postihnutím.
  4. Vypracovávanie IVVP v podmienkach ZŠ.
  5. Profesijná orientácia  a možnosti vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím na SŠ.
  6. Legislatíva k vzdelávaniu, hodnoteniu a klasifikácii detí a žiakov so zdravotným postihnutím.
  7. Tematické prednášky k jednotlivým typom zdravotných postihnutí (mentálne, zrakové, sluchové, telesné, narušená komunikačná schopnosť, autizmus alebo iné pervazívne vývinové poruchy, viacnásobné postihnutie) alebo ku konkrétnym diagnózam.

 


Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673