Ilečková Adriana, Mgr.

špeciálna pedagogička

zameranie:

  • narušená komunikačná schopnosť
  • autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy
  • mentálne postihnutie
  • pokračujúca ambulantná starostlivosť

Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673