IVVP - individuálny výchovno-vzdelávací program

Model štruktúry IVVP.doc (74 kB)

 

VÝCHODISKÁ PRE VYPRACOVANIE IVVP 


1.    Vyšetrenia (diagnostiky) školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CŠPPaP, CŠPP) zaradeného v sieti škôl a školských zariadení, alebo vyšetrenia z  iných odborných pracovísk

 • správa z psychologického vyšetrenia
 • správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia


2.    Stanoviská odborných lekárov

 

3.    Audit, pedagogická diagnostika, kazuistika, doterajší spôsob vzdelávania, aktuálny stav

 

 

 

Štruktúra IVVP pre žiaka so zdravotným postihnutím

 

Osobné údaje žiaka

Meno, priezvisko:

Dátum narodenia:

Bydlisko:

Trieda:

 

 

Závery psychologického vyšetrenia

 

 

Závery špeciálnopedagogického vyšetrenia

 

 

Údaje resp. závery iného klinického pracoviska

 

 

Zdravotný stav (druh a stupeň postihnutia) - klinická diagnóza (závery pediatra, alebo iného odborného lekára)

 

 

Audit - pedagogická diagnostika, kazuistika, doterajší spôsob vzdelávania, aktuálny stav

 

 

Vplyv diagnózy na výchovno – vzdelávací proces

 

 

Učebný plán

Uviesť učebný plán podľa ktorého sa bude postupovať (teda podľa UP ktorého ročníka).

Ak je zaradený do učebného plánu špecifický predmet uviesť jeho názov a konkrétnu dotáciu.

 

 

Učebné osnovy

Vymenovať predmety v ktorých bola navrhnutá úprava obsahu vzdelávania (najčastejšie v zmysle redukcie učiva) vychádzajúca z učebných osnov konkrétneho predmetu teda Úprava učebných osnov.

 

 

Organizácia vzdelávania (formy vzdelávania)

 1. individuálne vzdelávanie (s asistentom učiteľa, alebo špeciálnym pedagógom)
 2. skupinové vzdelávanie v triede s ostatnými žiakmi

 

Uviesť konkrétne predmety na ktorých je žiak/žiačka v triede a ktoré sú zabezpečované individuálnou formou.

Uviesť predmety od vzdelávania ktorých je žiak/žiačka oslobodená.

 

 

Organizácia starostlivosti – spolupráca s inými odborníkmi, alebo zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie zabezpečujúcimi starostlivosť.

Uviesť ktorých zariadení je žiak/žiačka klientom (CŠPP), alebo či je v starostlivosti klinického logopéda.

 

 

Úprava prostredia školy a triedy

Vyžaduje resp. nevyžaduje sa bezbariérová úprava. Sedenie v triede.

 

 

Personálne zabezpečenie (odborný servis) – kto zabezpečuje a počet hodín individuálnej starostlivosti

 • školský špeciálny pedagóg
 • školský psychológ
 • asistent učiteľa
 • liečebný pedagóg
 • rehabilitačný pracovník resp. fyzioterapeut
 • logopéd

 

 

Materiálno-technické zabezpečenie - kompenzačné pomôcky (KP)

 

Technické KP: PC, notebook, diktafón, kalkulačka, lokálne osvetlenie.

 

Špeciálne technické KP: PC s hlasovým výstupom, optické pomôcky – čítacia lupa, elektronická čítacia lupa, kompenzačná pomôcka EYE FOR CONTROL (uvádza sa aj pod názvom - 4 control), ktorá umožňuje optimálne ovládanie PC, stojan na knihy.

 

Didaktické KP: špeciálne zošity (pre zrakovo postihnutých žiakov), abeceda, číselná os, gramatické tabuľky (vzory na skloňovanie), vlastnoručne vyrobené pomôcky, vzorce, vzorové príklady, počítačové programy, zvukové nahrávky (napr. povinnej literatúry), výkladové, prekladové slovníky.

 

Kompenzačné pomôcky na sedenie a polohovanie: Aris stolička, špeciálna lavica s nastaviteľnou pracovnou plochou, špeciálne stoličky a polohovateľné sedačky.

 

Lokomočné KP: pojazdný rám.

 

Ortopedické KP: korzet, ortézy, ortopedická obuv.

 

 

Aplikácia špeciálnych postupov

 • písanie diktátov: formou doplňovania...

 • preverovanie vedomostí v jednotlivých predmetoch: formou krúžkovania, priraďovania a doplňovania správnej odpovede

 • preferovanie individuálnych úloh

 • pri písaní používať horné pomocné línie (dokedy si to situácia bude vyžadovať)

 • zvýšená časová dotácia vo všetkých predmetoch

 • pracovať vlastným tempom

 • počas vyučovacej hodiny umožniť voľný prístup k tabuli a demonštrovaným pomôckam

 • zadanie úloh (domácich úloh) - napísať na tabuľu a čítať nahlas

 • zväčšovaním prispôsobovať text individuálnym potrebám

 • využívať názor a zážitkové učenie, uplatňovať medzipredmetové vzťahy

 • vo výchovno-vzdelávacom procese rešpektovať problémy v orientácii (v priestore a vnímaní hĺbky priestoru)

 • predchádzať únave zaraďovaním oddychu (relaxačné prestávky – dychové a pohybové cvičenia)

 • v prípade zrakovo postihnutého žiaka/žiačky predchádzať únave striedaním práce do blízka s prácou do diaľky

 

 

Hodnotenie a klasifikácia výsledkov

Uviesť metodické pokyny podľa ktorých je žiak/žiačka hodnotená resp. konkrétny spôsob hodnotenia prejednaný a schválený pedagogickou radou školy.

 

 

Dôležité informácie (napr. špecifiká zdravotného stavu)

Potrebné je zachytiť napr. jazyk akým sa rozpráva v rodine, choroby – oslabenú imunitu, alergie, prípadné užívanie liekov, odporúčania lekárov vo vzťahu k výchovno – vzdelávaciemu procesu, alebo prípadné postrehy (zistenia) iných pedagógov.

Na dané skutočnosti upozorniť všetkých vyučujúcich ktorí prichádzajú so žiakom do kontaktu.

 

Spolupráca s rodičmi

Uviesť spôsob a čas (pravidelné stretnutia, konzultácie podľa potreby, zabezpečovanie prenosu informácii z iných odborných pracovísk).

 

Požiadavky rodičov

 

 

Stanovisko rodičov

Súhlas resp. nesúhlas s navrhovaným programom, alebo iné vyjadrenie rodiča.

 

 

Podiel žiaka - v prípade, že sa jedná o staršieho žiaka/žiačku.

Vyšpecifikovať či pristupuje aktívne, alebo má ľahostajný prístup, či má záujem o pozitívne výkony.

Dohodnúť sa na konkrétnych podmienkach. Cieľom je viesť žiakov k spoluzodpovednosti za výsledky práce a zároveň zapojiť ich do aktívnej spoluúčasti.

 • svedomitá príprava na vyučovanie
 • v prípade nepochopenia učiva možnosť obrátiť sa na vyučujúceho a požiadať ho o doučovanie
 • neodvolávať sa na poruchu prípadne nevyhovárať sa

 

 

Podpisy všetkých kompetentných a zainteresovaných

Riaditeľ školy

Výchovný poradca

Školský špeciálny pedagóg

Školský psychológ

Triedny učiteľ

Asistent učiteľa

Zákonný zástupca

Žiak

Ostatní učitelia

 

IVVP začleneného žiaka sa podrobne prerokuje s rodičmi, všetky opatrenia sa im vysvetlia a oboznámia sa s doložkou vysvedčenia.

Je nevyhnutné, aby všetky navrhované opatrenia boli prejednané so zákonným zástupcom a ich súhlas resp. nesúhlas bol rešpektovaný.

 

Údaje v programe sú dôverné a slúžia len pre vnútornú potrebu školy. Osoby, ktoré pri plnení pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi majú povinnosť mlčanlivosti a to aj po skončení pracovného vzťahu.

 

V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sa postupuje v zmysle platnej legislatívy zákona č.428/2002 Z. z. – zákon o ochrane osobných údajov.

 

Podpis zákonného zástupcu vyjadruje súhlas, ale aj potvrdzuje, že bol s ním IVVP prerokovaný.

Program schvaľuje riaditeľ školy a svojim podpisom vyjadruje, že berie na vedomie IVVP dotyčného žiaka.

Václav Mertin vo svojej publikácii Individuálni vzdelávací program dokonca uvádza, že IVVP mali by mať k dispozícii dokonca aj rodičia žiaka.

 

 

IVVP vypracoval

 

 

IVVP vyplnil

 

 

Dátum

 

 

Kontrola - na zhodnotenie efektu nápravy a stanovia ďalšie ciele na ďalšie obdobieodporúča sa vždy štvrťročne.

 

Výsledky individuálneho vzdelávacieho programu je možné hodnotiť na rôznych úrovniach:

 1. Subjektívne posúdenie: žiak, rodič, učiteľ sú spokojní. Upravila sa atmosféra v rodine a žiak má oveľa väčšiu chuť a motiváciu učiť sa.
 2. Dôležité však je, aby pokrok a dosiahnuté výsledky boli skontrolovateľné objektívnymi metódami, teda prostredníctvom oficiálnych didaktických testov overiť výsledky.

 

 

Čo má obsahovať IVVP je uvedené v:

 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie - na str. 31 sú uvedené body čo má obsahovať individuálny výchovno – vzdelávací program a s ním súvisiace informácie.

 

ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie - na str. 33 sú uvedené body čo má obsahovať individuálny výchovno – vzdelávací program a s ním súvisiace informácie.

 

Interný metodický materiál ŠŠI str. 20

 

Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti str.6

 

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania str.7

 

Pokyny na vyplnenie Návrhu na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy.

 

Návrh obsahuje tlačivo G  Individuálny výchovno – vzdelávací program, ktorý je možné použiť pri jednoduchších prípadoch, alebo pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.

 

 

Úprava učebných osnov

 

Vyučujúci daného predmetu v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje Úpravu učebných osnov (pôvodne to bol Individuálny vzdelávací plán) z konkrétneho predmetu, ktorá je súčasťou Individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu.

Jedná sa o úpravu obsahu učebných osnov konkrétneho predmetu.

 

Úprava učebných osnov sa vypracováva z predmetov odporúčaných zariadením výchovného poradenstva a prevencie teda z predmetov v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka.

 

Úpravu učebných osnov je potrebné taktiež priebežne prehodnocovať vyučujúcimi ktorí dané predmety vyučujú (podľa možnosti v spolupráci so špeciálnym pedagógom).

V prípade nezvládania stanovených nárokov po prehodnotení so špeciálnym pedagógom je možná ďalšia modifikácia resp. redukcia učiva.

 

 

 

Vypracovala:

Mgr. Kohútiková Tatiana

Špeciálny pedagóg CŠPP pri ŠZŠ vo Zvolene

December 2010

 

 

Informačné zdroje

 

Legislatívne východiská:

Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 1 – primárne vzdelávanie

 

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

 

Antidiskriminačný zákon, §32b

 

Iné informačné zdroje:

Interný metodický materiál ŠŠI

 

Pokyny na vyplnenie Návrhu na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy


Použitá literatúra:

Mertin Václav: Individuálni vzdělávací program

 

Zelinková Olga: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Portál 2007

 

Zelinková Olga: Poruchy učení dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD, Portál 2003


Doporučená literatúra:

Kaprálek K., Bělecký Z.: Jak napsat a použít individuálni vzdělávací program, Portál 2004