Formy kompenzácie sociálnych následkov ŤZP

Kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

 

Pretože každý má právo prežiť plnohodnotný život, nezáleží na tom, či je zdravý alebo postihnutý. Ak máte postihnuté dieťa a neviete na čo máte nárok, alebo či vôbec máte nárok na kompenzačnú pomôcku, peňažný príspevok, prípadne sociálnu službu, ktoré by uľahčil život jednak Vám, no najmä Vášmu dieťaťu, všetky tieto otázky zastrešujú v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zákony, prostredníctvom ktorých sa poskytuje pomoc a podpora zdravotne postihnutým ide najmä o zákony NR SR č. 447/2008 a č. 448/2008 účinné od 1.1.2009 ( Úplné znenie zákonov NR SR č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách ).

      Cieľom zákona NR SR č. 447/2008 je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti.
      Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb.
      Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní  s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama.
      Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

 

Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v oblasti:

a) mobility a orientácie,
b) komunikácie,
c) zvýšených výdavkov,
d) sebaobsluhy.

 

DRUHY PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU podľa Zákona NR SR 

č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP:

a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
    (od 6 rokov, poskyt. cudzou osobou) vo výške 1, 39 % sumy životného minima na
    základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za
    predchádzajúci kalendárny mesiac
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
c) peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky,

    peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
    alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky je najviac 8 630,42 eura
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky, (najviac 50% z ceny pomôcky)
f)  peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, najviac vo výške 11617,88 eur
g) peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
    najviac vo výške 6 638,79 eur, s automatickou prevodovkou max. do výšky 8 298,48 eur
h) peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, najviac vo výške
    6 638,79 eura
i)  peňažný príspevok na prepravu, mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima
j)  peňažný príspevok na úpravu bytu,
k) peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
    úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu a peňažných príspevkov na
    úpravu rodinného domu v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura
l)  peňažný príspevok na úpravu garáže,
    úhrn peňažných príspevkov na úpravu garáže v období siedmich rokov nesmie
    presiahnuť 1 659,70 eura.
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
     m.a/   na diétne stravovanie,
18,56 % sumy životného minima pre choroby a poruchy uvedené v príl. č. 5 v prvej skup. 
 9,28 % sumy životného minima pre choroby a poruchy uvedené v príl. č. 5 v druhej skup.  
 5,57 % sumy životného minima pre choroby a poruchy uvedené v príl. č. 5 v tretej skup.
     m.b/   súvisiace
     1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového
        zariadenia,

        mesačne vo výške 9,28 % sumy životného minima
     2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
         je mesačne 16,70 % sumy životného minima
     3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
        mesačne 22,27 % sumy životného minima
n) peňažný príspevok na opatrovanie.
    (od 6 rokov blízkou osobou) mesačne vo výške 144,71 % sumy životného minima

a), i), m) a n) sú opakované peňažné príspevky
b) až h) a j) až l) sú jednorazové peňažné príspevky

Zo Zákona NR SR č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyberáme:

§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, právne vzťahy pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej len „preukaz") a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len „parkovací preukaz").

§ 6
Oblasť mobility a orientácie
(1) V oblasti mobility a orientácie sa kompenzuje znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť. Účelom kompenzácie v tejto oblasti je zmierniť alebo prekonať znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám podľa osobitného predpisu 9) a uľahčiť orientáciu a premiestňovanie sa.
(2) Znížená pohybová schopnosť a znížená orientačná schopnosť je obmedzená schopnosť samostatne sa premiestňovať v dôsledku narušenia telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií.

§ 7
Oblasť komunikácie
(1) V oblasti komunikácie sa kompenzuje narušená schopnosť komunikácie. Účelom kompenzácie v tejto oblasti je umožniť styk so spoločenským prostredím a sprístupniť informácie.
(2) Narušená schopnosť komunikácie je obmedzená schopnosť komunikovať v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií.

§ 8
Oblasť zvýšených výdavkov
(1) V oblasti zvýšených výdavkov sa kompenzujú zvýšené výdavky
a) na diétne stravovanie,
b) súvisiace
1. s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
(2) Účelom kompenzácie v oblasti zvýšených výdavkov je zmierniť dôsledky pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

§ 9
Oblasť sebaobsluhy
(1) V oblasti sebaobsluhy sa kompenzuje obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy. Účelom kompenzácie v tejto oblasti je poskytnúť pomoc pri úkonoch sebaobsluhy.
(2) Obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy je stav, keď fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií si sama nemôže zabezpečiť úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o svoju domácnosť alebo realizovať základné sociálne aktivity.

§ 12
Miera funkčnej poruchy
(2) Ak má fyzická osoba viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery funkčnej poruchy zodpovedajúcej druhu zdravotného postihnutia s najvyšším percentuálnym ohodnotením.
(3) Mieru funkčnej poruchy určenej podľa odsekov 1 a 2 možno zvýšiť o 10 % s prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením tak, že spôsobujú znevýhodnenie.
(4) Miera funkčnej poruchy, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 3, sa určí podľa miery funkčnej poruchy, ktorá je svojím charakterom a rozsahom najviac porovnateľná s mierou funkčnej poruchy uvedenou v prílohe č. 3.

Tiež je na stránke MPSVaR: https://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=15429  v sekcii občan v sociálnej politike uvedené po kliknutí na Sociálne služby uvedené:

V tomto Zákone NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní sú v § 12 rozdelené druhy sociálnych služieb, pričom  ich je  podľa odseku 2 možno účelne a vhodne spájať.

Pre ľudí so zdravotným postihnutím sú v Piatej hlave uvedeného zákona vymedzené sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré zákon uvádza ako: Zariadenie podporovaného bývania, Zariadenie opatrovateľskej služby, Rehabilitačné stredisko, Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Denný stacionár,  Opatrovateľská služba, Prepravná služba, Sprievodcovská služba a predčitateľská služba, Tlmočnícka služba, Sprostredkovanie tlmočníckej služby, Sprostredkovanie osobnej asistencie a Požičiavanie pomôcok. V šiestej hlave tento zákon umožňuje pre osoby so zdravotným postihnutím využívanie sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií a v siedmej hlave sú uvedené aj podporné služby, ktoré môžu osoby so zdravotným postihnutím využívať a to: Odľahčovacia služba, Denné centrum, Integračné centrum, Jedáleň, Práčovňa a Stredisko osobnej hygieny.
          Základné sociálne poradenstvo vymedzuje §19. Je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

 

Vypracovala : Martina Ďarmatiová, poradenský pracovník CŠPP


Kontakt

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ŠZŠ

Sokolská 109
960 01 Zvolen


045/545 9387
0908963 673