Postup pri zaškolení dieťaťa

Milí rodičia,

 

v školskom roku, v ktorom Vaše dieťa dosiahne fyzický vek 6 rokov, s ním absolvujete zápis do ZŠ. Táto povinnosť Vám, ako jeho zákonným zástupcom, vyplýva z § 19 Školského zákona (Zákon  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a Vyhlášky o ZŠ (Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole). Opätovne zapísať je potrebné aj dieťa, u ktorého je v tomto školskom roku realizovaný odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o 1 rok (ďalej len OPŠD).

 

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - CŠPP) a všeobecného lekára pre deti a dorast možno do školy zapísať aj žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (t.j. žiaka so zdravotným znevýhodnením, žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiaka s nadaním). Naše zriadenie (CŠPP pri ŠZŠ vo Zvolene) venuje svoju pozornosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje:

a)      v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením; tieto školy sú špeciálne školy,

b)     v ostatných školách:

1. v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy,

2.      v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy; ak má takýto žiak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, vzdeláva sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.

 

Iste si kladiete otázku, na ktorú školu Vaše dieťa zapísať – či do ZŠ vo Vašom spádovom území, alebo do inej ZŠ. Máte možnosť slobodnej voľby, ale s určitým obmedzením. Riaditeľ ZŠ nemôže odmietnuť prijať a vzdelávať dieťa s diagnostikovaným zdravotným znevýhodnením, ktoré do tejto školy patrí podľa bydliska. Riaditeľ inej školy ho môže odmietnuť, či už z kapacitných dôvodov, alebo pretože nemá podmienky na vzdelávanie žiaka s príslušným zdravotným znevýhodnením.

 

Zápis do ZŠ sa koná od 15. januára do 15. februára, pričom presný termín si určuje každá škola sama. Zvyčajne sa jedná o 1 – 2 dni, podľa veľkosti školy a predpokladaného počtu nových žiakov. Termín zápisu zvykne byť vopred uverejnený na viditeľnom mieste, zväčša pri vchode do budovy školy, prípadne na vývesnej tabuli obecného úradu, na internetovej stránke školy alebo obecného úradu, niekedy aj napr. vo výklade obchodu a pod. (najmä ak ide o školu na dedine). Z tohto oznamu sa tiež dozviete, čo je potrebné k zápisu priniesť so sebou – samozrejme je nevyhnutná účasť zákonného zástupcu a dieťaťa, a zvyčajne musíte predložiť jeho rodný list a Váš občiansky preukaz. Priebeh zápisu je tiež na každej škole individuálny – zväčša si ale Vaše dieťa takpovediac „zoberie na paškál“ niektorá pani učiteľka a nenásilným spôsobom sa bude snažiť zistiť, či je na zaškolenie pripravené (rozpráva sa s ním, požiada ho aby niečo nakreslilo, povedalo básničku a pod.).

 

1.                  6-ročné dieťa

 

Ak Vaše dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy vydá rozhodnutie o jeho prijatí, ktoré Vám bude doručené poštou a v septembri Vaše dieťa nastúpi do 1. ročníka ZŠ.

Existuje tu však jedno takpovediac „riziko“: ak sa v priebehu prvého polroku 1. ročníka dodatočne zistí, že dieťa, ktoré nemalo OPŠD ani neabsolvovalo 0. ročník, nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy rozhodnúť o dodatočnom OPŠD alebo zaradení do 0. ročníka. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či bude dieťa navštevovať MŠ alebo 0. ročník – tu zákon nedáva už inú možnosť, napr. aby zostalo doma, prípadne v inom zariadení (napr. DSS).

 

Ak Vaše dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, bude mu odporúčaný OPŠD o 1 rok. O odklade, tak isto ako o prijatí dieťaťa do školy rozhoduje jej riaditeľ. Môže tak urobiť:

a)      na žiadosť zákonného zástupcu – súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP). Riaditeľ na základe toho rozhodne o odklade začiatku plnenia PŠD alebo o jeho zaradení do 0. ročníka.

b)      na návrh MŠ, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať MŠ alebo 0. ročník - ani tu zákon nedáva už inú možnosť.

 

2.                  dieťa po OPŠD

 

Ak dieťa ani po OPŠD alebo po dodatočnom OPŠD nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy.

 

 

3.         „zdravotne nespôsobilé“ dieťa 

 

Podľa aktuálnej legislatívy nikoho nemožno oslobodiť od plnenia PŠD. Dieťa so zdravotným znevýhodnením, ktorého zdravotný stav je natoľko vážny, že mu neumožňuje vzdelávať sa, musí byť taktiež zapísané do ZŠ. Riaditeľ školy na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) rozhodne o oslobodení takéhoto dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy. Stáva sa žiakom školy, ale vzdelávanie sa mu neposkytuje do pominutia dôvodov. Ak dôjde k zmene zdravotného stavu, dieťa môže byť zaradené do vzdelávacieho procesu adekvátne jeho možnostiam a schopnostiam.

 

Mgr. Alica Čiamporová , psychologička CŠPP pri ŠZŠ Zvolen, 11.1.2010.